Bharat Virasat-Fatehpur Sikri
Agra, Uttar Pradesh, India